آمالگاماتور

آمالگاماتور چیست؟

در این مقاله دستگاه آمالگاماتور دندانپزشکی و کاربرد آن ارائه شده است. سپس نحوه عملکرد این تجهیز بیان شده و اجزای آن معرفی شده اند. در ادامه توضیحاتی در مورد انواع آمالگاماتور که در دندانپزشکی استفاده می شوند، داده شده و در آخر عواملی که به افزایش عمر دستگاه می انجامند، شرح داده شده است.

ادامه مطلب