دستگاه جرم گیر دندانپزشکی

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی

در این مقاله دستگاه جرمگیری دندانپزشکی معرفی شده است. سپس انواع دستگاه جرمگیر معرفی شده و مزایا و معایب هریک تشریح شده اند. در ادامه نحوه عملکرد جرمگیر و اجزای آن به تفصیل بیان شده است.

ادامه مطلب