مینی یونیت دندانپزشکی

مینی یونیت دندانپزشکی

در این مقاله مینی یونیت دندانپزشکی معرفی شده است. سپس اجزای آن شرح داده شده و مزایای استفاده از این دستگاه بیان شده است. در ادامه دستگاه میکرویونیت دندانپزشکی نیز معرفی شده و مزایا و معایب آن بیان شده است.

ادامه مطلب