آبچوریشن | آبچوراتور دندانپزشکی (5)

اپکس فایندر | اپکس لوکیتور (12)

اپکس فایندر و روتاری (9)

اندو روتاری | اندوموتور (9)

ایریگیشن اولتراسونیک | اکتیواتور (3)